Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http:www.kontaktnicocky-online.cz provozovaného společností BRÝLE - ONLINE s.r.o., IČO: 27986071, DIČ: CZ27986071, se sídlem Plzeň, Rokycanská 1446/104 D, PSČ 31200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20143(dále jen „prodávající“),uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1             ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých dílčích kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“) uzavřených mezi prodávajícím a jinými fyzickými osobami nebo právnickými osobami jako kupujícím (dále jen „kupující“), jejichž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat objednané zboží (dále jen „zboží“) kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese http://www.kontaktnicocky-online.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.       Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy jak mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím vystupujícím vůči prodávajícímu v postavení spotřebitele (dále také jako „kupující-spotřebitel“), tak mezi prodávajícím a kupujícím jako dvěma podnikateli (dále také jako „kupující-podnikatel“).

 

 

1.3.       Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí občanským zákoníkem. Jedná-li se o kupujícího-spotřebitele, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

1.4.       Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na webové stránce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.

 

 

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující objednáním souhlasí se zněním obchodních podmínek, které jsou uvedeny na webové stránce v době uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou zveřejněny způsobem umožňujícím trvalý přístup k nim a jejich uložení na straně kupujícího, a to včetně předešlých verzí obchodních podmínek.

 

 

1.6.       Obchodní podmínky kupujícího jsou pro smluvní vztahy založené kupní smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy prodávající vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek kupujícího.

 

 

1.7.       Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s obchodními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.

 

 

1.8.       Smluvní strany tímto prohlašují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

2             UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

 

 

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje vztahující se k jeho osobě a objednávce zboží. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

 

 

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

 

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nežjeden (1) měsíc nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

 

 

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či výpadky hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob zajišťujících provoz internetového obchodu pro prodávajícího.

 

 

3             UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 

3.1.       Návrh na uzavření kupní smlouvy provede kupující vyplněním svých údajů a zvolením produktu na webové stránce, a to poté, co si vybral prostřednictvím webové stránky zvolený produkt (fotografie u zvoleného produktu jsou pouze ilustrativní).

 

 

3.2.       Návrh na uzavření smlouvy je odeslán v momentě, kdy jsou vyplněna všechna pole objednávkového formuláře a zároveň je odsouhlasen souhlas s těmito obchodními podmínkami; Návrh je odeslán v momentě kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

 

 

3.3.       Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky kupujícího do systému prodávajícího. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího oznámí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky do systému prodávajícího. Potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího se považuje za potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Nedojde-li k odeslání uvedeného potvrzení, tak nedošlo k přijetí objednávky kupujícího ze strany prodávajícího a kupní smlouva nebyla uzavřena.

 

 

3.4.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a tyto náklady si hradí kupující sám.

3.5.       Prodávající je vždy oprávněn zejména v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 

3.6.       Dodá-li prodávající větší množství věcí kupujícímu-podnikateli, než bylo ujednáno, není kupní smlouva uzavřena na přebytečné množství a kupující-podnikatel je povinen informovat prodávajícího a přebytečné množství vrátit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

 

 

3.7.       Uzavřením kupní smlouvy nevznikají kupujícímu žádná práva k jakémukoli používání ochrannýchznámek, obchodních názvů, marketingových materiálů, autorských děl ani jiných práv z duševního vlastnictvíprodávajícího, jeho smluvních partnerů či třetích osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

4             KUPNÍ CENA ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cena zboží je uvedena v internetovém obchodu. Uživatel si prostřednictvím webové stránky s formulářem pro objednávku vybere určité zboží či službu, u nichž je stanovena cena.

 

 

4.2.       Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží, a to i po uzavření kupní smlouvy. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Odmítnutí vyšší ceny ze strany kupujícího se v takovém případě považuje za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že se kupující nevyjádří dosedmi (7) dní od odeslání oznámení o vyšší ceně zboží, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

 

 

4.3.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 

4.3.1            platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na pobočce prodávajícího;

 

 

4.3.2            platba poukázkou SODEXHO, ACCOR SERVICES nebo UNIŠEK předem při nákupu zboží v internetovém obchodě, umožňuje-li tento platební způsob internetový obchod. Platbu provedete zasláním poukázek v příslušné hodnotě spolu s identifikací objednávky na kontaktní adresu BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany.

 

 

4.3.3            platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li zboží odesíláno ke kupujícímu;

 

 

4.3.4            platba bankovním převodem předem na účet určený pro platby z České republiky, číslo bankovního účtu: 2366200399/0800,vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol je číslo objednávky;

 

 

4.3.5            platba bankovním převodem předem na účet určený pro platby ze zahraničí, číslo bankovního účtu: 2366200399/0800,IBAN: CZ85 0800 0000 0023 6620 0399 BIC, SWIFT: GIBACZPX, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s., variabilní symbol je číslo objednávky.

 

 

4.4.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním (včetně nákladů spojených s platbou, např. formou dobírky) zboží ve smluvené výši.

 

 

4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby odpovídajícího číslu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pro platby kartou a platební bránou jsou identifikátory plátce řešeny automaticky prostřednictvím platebního systému.

 

 

4.6.       Pokud prodávající při platbě předem neobdrží platbu do pěti (5) dnů po vypršení splatnosti daňového dokladu - faktury, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

 

 

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 

4.8.       Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupní cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.

 

 

4.9.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či po doručení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej připojí ke zboží při jeho dodání.

 

 

4.10.    Pouze v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, bude kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu, a to do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení kupujícímu. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury.

 

 

4.11.    Bankovní poplatky kupujícího spojené s platbami prodávajícímu hradí kupující. Strany výslovně sjednávají, že kupující nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí kupní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.

4.12.    Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu.

 4.14.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

 

5             DODACÍ PODMÍNKY

 

 

5.1.       Způsob dodání zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 

5.2.       Dobu dodání zboží určuje vždy prodávající. Lhůty uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační, jejich nedodržením nevzniká kupujícímu právo na slevu z kupní ceny, jakoukoli sankci za pozdní dodání zboží nebo právo na náhradu škody.

 

 

5.3.       Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

 

5.4.       Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě smlouvy a těchto obchodních podmínek nabude kupující okamžikem převzetí zboží a současně zaplacením celé kupní ceny. Do okamžiku převodu vlastnického práva je kupující povinen nezasahovat nepřiměřeným způsobem (zejm. převést do vlastnictví jiné osoby, pronajmout, zastavit či jiným způsobem právně zatížit) do vlastnického práva prodávajícího a na výzvu prodávajícího jeho vlastnické právo ochraňovat.

 

 

5.5.       Kupující je dle své volby způsobu dodání zboží povinen prodávajícímu uhradit také náklady na dopravu zboží a náklady spojené s platbou na dobírku. Cena dopravy a bližší informace:

 

 

5.5.1            DOPRAVA A PLATBA

ČESKÁ POŠTA - 95,- Kč

nad 2000,- Kč a u akcí DOPRAVA ZDARMA                            ZDARMA  

 

5.5.2            PLATBA PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY: V případě zvolení platby při převzetí zásilky se kupující potvrzením objednávky zavazuje k převzetí dobírky a k uhrazení příslušné částky (platbu přebírá pošta nebo expresní služba). V případě ciziny je dobírka vybírána v příslušné cizí měně dle aktuálního kurzu.

 

 

5.5.3            PLATBA PŘEDEM NA ÚČET: Zboží bude odesláno po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží platbu do pěti (5) dnů po vypršení splatnosti faktury, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil. Číslo účtu pro platby z České republiky je 35-9720720277/0100, variabilní symbol je číslo objednávky, číslo účtu pro platby ze zahraničí je: 2366200399/0800,IBAN: CZ85 0800 0000 0023 6620 0399 BIC, SWIFT: GIBACZPX, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s., variabilní symbol je číslo objednávky.

 

 

5.5.4            PLATBA DÁRKOVOU POUKÁZKOU:  Kupující má možnost platit dárkovou poukázkou, a to buď od společnosti SODEXO (FLEXIPASS, VITALPASS, DÁRKOVÝ POUKAZ) a nebo ACCOR SERVICES (COMPLIMENTS MEDICA, COMPLIMENTS MULTI, COMPLIMENTS DÁRKOVÝ TICKET), dále také poukázkami UNIŠEK a z programu BENEFITY, včetně tzv. ZAMĚSTNANECKÝCH ÚČTŮ. Platbu kupující provedete zasláním poukázek v příslušné hodnotě na kontaktní adresu prodávajícího BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany. V případě, že kupující nechce platit tímto způsobem celou částku, kontaktuje prodávajícího, který platbu upraví na více platebních metod. V případě platby ze zaměstnaneckého účtu prodávající na žádost kupujícího vystaví daňový doklad - fakturu.

 

 

5.5.5            Pokud se kupující rozhodne vyzvednout a zaplatit zboží na některé z poboček prodávajícího, může využít také platbu kartou BENEFIT PLUS.

 

 

5.5.6            PLATBA PAY SEC: Další možností je také použití platebního terminálu PAY SEC.

 

 

5.5.7            Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. Pro jiné státy jsou podmínky a ceny balení a dodání zboží vždy individuálně domluveny s kupujícím.

 

 

5.6.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 

5.7.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení kupujícímu) nutno zboží uschovat a doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s úschovou a opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím elektronické pošty, telefonního čísla či jinými kontakty, které kupující zadal při vyplňování návrhu na uzavření smlouvy.

 

 

5.8.       Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího před doručením a ověřit si přítomnost kupujícího na adrese uvedené v objednávce. Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu.

 

 

5.9.       Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Skutečná dostupnost bude provozovatelem potvrzena na základě poptávky kupujícího.

 

 

5.10.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Jsou-li zjištěny zjevné vady, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, zejména porušení obalu, je kupující povinen s přepravcem vyhotovit záznam o poškození při přepravě. Kupující je v takovémto případě oprávněn zboží nepřevzít. Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je doložení záznamu o poškození zboží během přepravy podepsané přepravcem. Při dodržení těchto zásad předejde kupující případným komplikacím s vyřízením reklamace zboží poškozeného během přepravy.

5.11.    Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

 

 

5.12.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6             ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.       Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. individuálně vyrobené čočky), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě pravidelné dodávky zboží běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího:

BRÝLE - ONLINE s.r.o.

Adresa:BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany

Telefon: +420 773 033 222

E-mail:z.trnka@bryle-online.cz

 

 

6.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 

 

6.4.       Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5.       Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží prodávajícímu je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

 

6.6.       Prodávající bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká podávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je podávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

6.7.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, zejména náklady na dobírku, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem a stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

6.8.       Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající kdykoliv od kupní smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu, pokud již byla zaplacena, a to způsobem, kterým byla placeno. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně.

 

 

6.9.       Vznikne-li smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, může tak tato smluvní strana učinit ve vztahu k celé smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li smluvní strana, že odstupuje od části smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy.

 

 

6.10.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7             PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně poskytnutí záruky prodávajícím, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

 

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:

 

 

7.2.1            má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 

 

7.2.2            se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 

 

7.2.3            zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 

 

7.2.4            je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

 

 

7.2.5            zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

7.3.       Ustanovení uvedená v  článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím-spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 

7.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující-spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího-spotřebitele reklamované zboží, sdělil vady zboží a žádaný způsob reklamace.

 

 

7.6.       Uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

 

7.7.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady vůči kupujícímu spotřebiteli upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek.

8             ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI

8.1.       V případě, že kupující není spotřebitelem, ustanovení čl. 6.1, 6.2, 6.7 a ustanovení čl. 7.2 až 7.7. obchodních podmínek se nepoužijí.

 

 

9             OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

 

9.1.       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

 

 

9.2.       Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, název, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa, bankovní spojení,zájmy, pohlaví, věk, informace o všech provedených objednávkách a uzavřených kupních smlouvách, údaje o požívání webu správce (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

 

9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, pro statistické, analytické a marketingové účely, zejména pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

 

 

9.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správněa pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

 

 

9.5.       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou prodávajícího, zpracovatele či jiných osob poskytujících kupujícímu plnění.

 

 

9.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu ze strany kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné či elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 

9.9.       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

10          ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 

 

10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího nebo třetích osob na zadanou elektronickou adresu kupujícího.

 

 

10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. soubory cookie na jeho počítač. Soubory cookie jsou malé soubory sloužící kupujícímu a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače kupujícího při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookie soubory na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

 

 

11          OCHRANA SPOTŘEBITELE

 

 

11.1.    V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2


Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

 

 

11.2.    Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

11.3.    Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy z.trnka@bryle-online.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího-spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího- spotřebitele.

 

 

11.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12          DORUČOVÁNÍ

12.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty nebo adresu bydliště či sídla  uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 

13          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.    Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná v tomto odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (i) kupujícímu-spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či (ii) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

 

13.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 

13.3.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

13.4.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

 

13.5.    Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny obchodních podmínek, a to na webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním obchodních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.

 

 

13.6.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.

 

 

13.7.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

13.8.    Kontaktní údaje prodávajícího:

 

 

BRÝLE - ONLINE s.r.o.

 

 

Adresa:BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany

 

 

Telefon: +420 773 033 222

 

 

E-mail:z.trnka@bryle-online.cz

 

 

V Plzni dne _22.09.2016________

 

 


 

 

 

 

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

 

 

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy.

 

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího BRÝLE - ONLINE s.r.o., adresa pro doručování:Palackého 143, 337 01 Rokycany, tel.: +420 773 033 222, e-mail: z.trnka@bryle-online.cz,formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

 

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

 

 

Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího BRÝLE - ONLINE s.r.o., adresa pro doručování:Palackého 143, 337 01 Rokycany, tel.: +420 773 033 222, e-mail: z.trnka@bryle-online.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů.

 

 

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

 

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 


 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

(spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

Adresát:

 

 

BRÝLE - ONLINE s.r.o.

 

 

Adresa:BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany

 

 

Telefon: +420 773 033 222

 

 

E-mail:z.trnka@bryle-online.cz

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (**) bez udání důvodu (*) / z důvodu (**):

 

 

 

Datum objednání zboží (**)/datum obdržení zboží (**):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

Datum:

 

Podpis:

 

(*) Nehodící se škrtněte.

(**) Doplňte údaje.


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu http://www.kontaktnicocky-online.cz (dále jen „e-shop“) provozovaného společností BRÝLE - ONLINE s.r.o., IČO: 27986071, DIČ: CZ27986071, se sídlem Plzeň, Rokycanská 1446/104 D, PSČ 31200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20143 (dále jen „prodávající“), mezi spotřebiteli na jedné straně (dále jen „kupující“) a prodávajícím na straně druhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1             ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 

 

 

1.1.       Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna (uplatnění práv z vadného plnění dále jen jako „reklamace“) v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

 

 

 

1.2.       V případě kupních smluv uzavřených přes e-shop tvoří reklamační řád součást obchodník podmínek prodávajícího zasílaných kupujícímu po uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou.

 

 

 

 

1.3.       Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí obchodními podmínkami prodávajícího a právním řádem České republiky.

 

 

 

 

2             VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ

2.1.       Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 

 

 

 

2.1.1            u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 

 

 

 

2.1.2            za opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním;

 

 

 

 

2.1.3            u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;

 

 

 

 

2.1.4            za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze);

 

 

 

 

2.1.5            pokud kupující před převzetím věci věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;

 

 

 

 

2.1.6            vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

 

 

 

3             UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

 

 

 

3.1.       Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího osobně či prostřednictvím přepravce, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

 

 

 

 

3.2.       Odesláním zboží na adresu provozovny prodávajícího pro vyřizování reklamací urychlí kupující vyřízení reklamace. Adresa provozovny prodávajícího pro vyřizování reklamací je BRÝLE - ONLINE s.r.o., Palackého 143, 337 01 Rokycany.

 

 

 

 

3.3.       Reklamaci spočívající v opravě věci lze rovněž uplatnit u osoby, která určené k opravě v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

 

 

 

 

3.4.       Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

 

 

 

3.5.       Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

 

 

 

4             LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 

 

 

4.1.       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. U použitého zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na dvanáct (12) měsíců.

 

 

 

 

4.2.       Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

 

 

 

 

4.3.       Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

 

 

 

 

4.4.       Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

 

 

 

4.5.       Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

 

 

 

5             VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 

 

 

5.1.       Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 

 

 

 

5.2.       Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

5.3.       Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

 

 

 

5.4.       Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

 

 

 

 

5.5.       Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

 

 

 

 

5.6.       Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

 

 

 

6             JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 

 

 

6.1.       Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 

 

 

 

6.1.1            zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

 

 

 

6.1.2            zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 

 

 

 

6.1.3            zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

 

 

 

 

6.1.4            zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

 

 

6.2.       V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

 

 

 

6.3.       Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

 

 

 

6.4.       Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5.       Projeví-li se vada v průběhu šesti (6)měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

 

 

 

7             NÁKLADY REKLAMACE

 

 

 

 

7.1.       Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

 

 

 

8             SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

 

 

 

 

8.1.       Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, zejména pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

 

 

 

9             ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

 

 

 

 

9.1.       Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5 tohoto reklamačního řádu, tj. pouze v případě smluvní záruky za jakost. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

 

 

 

 

9.2.       Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.

 

 

 

 

9.3.       Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

 

 

 

9.4.       Bez ohledu na oprávněnost uplatnění nároku ze záruky za jakost kupující nemá nikdy nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

 

 

 

10          MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

 

 

 

10.1.    V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

 

 

 

Česká obchodní inspekce

 

 

 

 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

 

 

 

 

Štěpánská 15

 

 

 

 

120 00 Praha 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

 

 

 

 

10.2.    Kupující, který uzavřel kupní smlouvu s využitím prostředků internetové komunikace či prostřednictvím e-shopu, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

10.3.    Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy z.trnka@bryle-online.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

 

 

zpět